0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en

Biểu mẫu visa tờ khai, đơn xin visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú

Bạn đang làm một trong những thủ tục liên quan đến việc xin cấp, gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam  như xin visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú …

Biểu mẫu visa tờ khai, đơn xin visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú

Một trong những yếu tố bắt buộc của hồ sơ là mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú,xin visa du lịch, visa nhập cảnh gia hạn visa.

Dưới đây  NOIBAIVISA  giới thiệu các biểu mẫu tiêu biểu thông dụng nhất, quý vị có thể tải về để làm thủ tục hoặc Liên hệ dịch vụ nhanh với dịch vụ chuẩn xác nhất từ hồ sơ đến kết quả khi liên hệ làm dịch vụ của chúng tôi :

0462.605.435   / Hotline: 0962.816.955

Email: visathetamtruhanoi@gmail.com

 

 • Mẫu tờ khai visa cửa khẩu- visa sân bayBan hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC VIỆT NAM (1)

  VIETNAMESE VISA APPLICATION FORM

  (Dùng cho người nước ngoài – For foreigners)

   

   

  1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..           Full name (in capital letters)   

  2- Giới tính:   Nam        Nữ                  3- Sinh ngày…….tháng…….năm………………..        Sex               Male   Female                                    Date of birth (Day, Month, Year)

  4- Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………….          Place of birth   

  5- Quốc tịch gốc: ……………………………………….6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

      Nationality at birth                                                 Current nationality

  7- Tôn giáo: ……………………………………………….8- Nghề nghiệp: ………………………………………

  Religion                                                                  Occupation

  9- Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………………….

  Employer and business address

  10- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………

       Permanent residential address

  …………………………………………………………………….Số điện thoại/Email:……………………………

  Telephone/Email

  11- Thân nhân Family members:

  Quan hệ (3)

  Relationship

  Họ tên (chữ in hoa)

  Full name

  (in capital letters)

  Giới tính

  Sex

  Ngày tháng năm sinh

  Date of birth

  (Day, Month, Year)

  Quốc tịch

  Nationality

  Địa chỉ thường trú

  Permanent residential address

  12- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ……………………..loại (4): ……………..

  Passport or International Travel Document number                           Type

  Cơ quan cấp: …………………………….. có giá trị đến ngày:………/…………./…………………

  Issuing authority:                               Expiry date (Day, Month, Year)

  13- Ngày nhập cảnh Việt Nam gần nhất (nếu có): …………………………………………….

  Date of the previous entry into Viet Nam (if any)

  14- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ……/………/………; tạm trú ở Việt Nam …….ngày

  Intended date of entry (Day, Month, Year)        Intended length of stay in Viet Nam     days

  15- Mục đích nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………………

  Purpose of entry

  16- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………….

  Intended temporary residential address in Viet Nam

  17- Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh

  Hosting organisation/individual in Viet Nam

  Cơ quan, tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………

  Name of hosting organisation

  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

  Address

  Cá nhân (họ tên) ……………………………………………………………………………………………………..

  Hosting individual (full name)

  Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………………………

  Address            

  Quan hệ với bản thân ……………………………………………………………………………………………..

   

  Ảnh – photo

  4×6 cm

  (under 14 years old)

  See notes

  (2)

   

  Relationship to the applicant 18- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (nếu có):

  Accompanying child(ren) under 14 years old included in your passport (if any)

   

  Số TT

  No

  Họ tên (chữ in hoa)

  Full name

  (in capital letters)

  Giới tính

  (Sex)

  Ngày tháng năm sinh

  Date of birth

   

  19- Đề nghị cấp thị thực:      một lần            nhiều lần

  Applying for a visa                  Single              Multiple

  từ ngày: ………/……./..……..  đến ngày………/……./..……..                                    

  valid from (Day, Month, Year) to (Day, Month, Year)                        

  20- Đề nghị khác liên quan việc cấp thị thực (nếu có):……………………………………………….

  Other requests (if any)

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

  I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

   

  Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

  Done at                    date (Day, Month, Year)

  Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                            The applicant’s signature and full name

   

  Một số mẫu tờ khai xin cấp visa, gia hạn visa

 • Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú
 • mẫu đơn gia hạn visa
 • Mẫu tờ khai xin miễn thị thực
 • Mẫu hồ sơ pháp lý công ty

Chú ý: tải đúng mẫu đơn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh và phải đánh máy, không nhận Đơn viết tay.

GIỚI THIỆU BIỂU MẪU THÔNG DỤNG KHI LÀM THỦ TỤC VISA, HỘ CHIẾU, GIA HẠN THỊ THỰC.

Biểu mẫu visa tờ khai, đơn xin visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú
Đánh giá bài viết